Projektiranje

 
 
USLUGE PROJEKTIRANJA ZA POSTOJEĆE GRAĐEVINE/INSTALACIJE:

1. „Projekti izvedenog stanja-elektrotehnički projekt električne instalacije (elektroenergetske instalacije, signalne instalacije (sustavi za dojavu požara-vatrodojava))“
Usluga obuhvaća:
- Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja električne instalacije kojim se utvrđuju tehnička svojstva električne instalacije- prikupljanje odgovarajućih podataka o električnoj instalaciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnih zahtjeva zaštite od požara, sigurnosti u korištenju, zaštite od buke i uštede energije i toplinske zaštite. (tehnički opis, proračuni, program kontrole i osiguranja kvalitete, crteže (tlocrti, jednopolne sheme)

2. „Projekti izvedenog stanja-elektrotehnički projekt sustava zaštite od djelovanja munje na građevini (gromobranske instalacije)“
Usluga obuhvaća:
- Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja sustava zaštite od djelovanja munje kojim se dokazauje da će građevina tijekom uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve mehaničke i toplinske otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, te sigurnosti u korištenju u odnosu na djelovanje munje. 
USLUGE PROJEKTIRANJA ZA NOVE GRAĐEVINE/INSTALACIJE KAO I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH:

1. „Glavni elektrotehnički projekt električne instalacije“
Usluga obuhvaća:
- Izrada glavnog elektrotehničkog projekta električne instalacije kojim se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. (tehnički opis, proračuni, program kontrole i osiguranja kvalitete, crteže (tlocrti, jednopolne sheme), specifikacija projektirane opreme i radova)

2. „Izvedbeni elektrotehnički projekt električne instalacije“
Usluga obuhvaća:
- Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta električne instalacije- razrađuje se tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu - detaljniji opisi, dodatne računske provjere i detaljnija razrada programa kontrole i osiguranja kvalitete, grafički prikazi za potrebe gradilišta
vrh stranice