Zaštita od požara


Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara. Poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine.
Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Kontrol biro ovlašten je za obavljanje ispitivanja sustava za gašenje i dojavu požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara:
  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara čl. 20 ZOP-a;
  • ispitivanje ispravnosti sustava za sprječavanje širenja dima i požara
  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 
Kontrol biro ovlašten je za ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti postojećih plinskih instalacija na distribucijskom području HEP Plina d.o.o. a prema obvezi određenoj Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine broj: 108/95., 56/10.)
 
Također smo nositelji ovlaštenja za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
vrh stranice