Zaštita okoliša

Zaštita okoliša skup je aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanja i/ili otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete.
Pod pojmom "okoliš" smatra se cijelokupno prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i čovjeka, koje im omogućuje postojanje i razvoj. Uključuje zrak, vode, tlo, zemljinu kamenu koru, energiju te materijalna dobra i kulturnu baštinu kao dio okruženja koje je stvorio čovjek. Obuhvaća sve u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

Odjel zaštite okoliša nudi Vam usluge vođenja dokumentacije iz zaštite okoliša na osnovi Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), dokumentacije vezane za kemikalije na osnovi Zakona o kemikalijama (NN 18/13) te dokumentacije vezane za ishođenje vodopravne dozvole na osnovu Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14):

- akreditirani smo i ovlašteni ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (za male uređaje za loženje: od 0,1 do 3 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase)
- izrada Kataloga otpada, Plana gospodarenja otpadom te ustroj Očevidnika o nastanku i tijeku otpada
- elektronski unos podataka u Registar onečišćenja okoliša (ROO)
- izrada Godišnje bilance otapala, izračun fugitivne emisije i izrada obrasca EHOS, te upis u registar postrojenja na obrascu REGVOC
- izrada Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa za pročišćavanje otpadnih voda
- izradu operativnih planova interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
- izradu plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- izrada Sigurnosno-tehničkih listova te deklaracija i uputa za siguran rad s opasnim kemikalijama
- pružamo savjetodavne usluge za proizvodnju, korištenje i promet opasnih kemikalija te ustroj i izradu Očevidnika o kemikalijama.

vrh stranice